پروژه ویلایی جناب آقای جعفری – نمک آبرود – 208 متر مربع

کارفرما:جناب آقای جعفری موقعیت: ایران – مازندران – نمک