پروژه طراحی محوطه جناب آقای عرب زاده – مازندران – 60 متر مربع