پروژه داخلی جناب آقای عابدی – خیابان یخچال – 97 متر مربع

کارفرما: جناب آقای عابدی

موقعیت: ایران – تهران – خیابان یخچال

زیربنای ساخت: 97 مترمربع

وضعیت: اتمام پروژه

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی –آقای مهندس خمیران – خانم مهندس توانا – خانم مهندس جعفری- آقای مهندس آهنگری

همکاران سازه: خانم دکتر حافظی – آقای مهندس چگینی

همکاران طراحی مکانیکال: آقای مهندس حمیدی – آقای مهندس دانشجو

همکاران طراحی الکتریکال: آقای مهندس صلواتی – آقای مهندس بیباک

مدیریت اجرایی: آقای مهندس کی پور- آقای مهندس قزی

سرپرست کارگاه: آقای مهندس راهگل– آقای مهندس خوش چهره– آقای مهندس جلالی– خانم مهندس کاظم

مستند سازی و فیلم برداری: آقای صادق رضوانی

سال 1399