پروژه داخلی جناب آقای عابدی – خیابان یخچال – 97 متر مربع