پروژه تجاری شرکت سلرکس – ولیعصر -170 متر مربع

شرکت سلرکس 

کارفرما:جناب آقای تابناک

موقعیت: ایران – تهران – خیابان ولیعصر

زیربنای ساخت: 170 مترمربع

وضعیت: اتمام پروژه

سرپرست طراحی: آقای مهندس قزی

همکاران طراحی: خانم مهندس قزی – خانم مهندس عیسی زاده– آقای مهندس آهنگری

همکاران سازه: ————

همکاران طراحی مکانیکال: ————

همکاران طراحی الکتریکال: ————

مدیریت اجرایی: آقای مهندس کی پور- آقای مهندس قزی

سرپرست کارگاه: آقای مهندس راهگل– آقای مهندس خوش چهره– آقای مهندس جلالی– خانم مهندس کاظم

مستند سازی و فیلم برداری: آقای صادق رضوانی

سال 1401