اجرا نقاشی پروژه تجاری

اجرا نقاشی پروژه تجاری شماره 308
کارفرما: جناب آقای قدمی
موقعیت: ایران – شیراز – فسا
زیربنای ساخت: 176 مترمربع
وضعیت: در حال اجرا